Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. ZOOJOO grafische vormgeving is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64689298.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met ZOOJOO grafische vormgeving een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van ZOOJOO grafische vormgeving zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
2.4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden ZOOJOO grafische vormgeving en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
2.5. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor ZOOJOO grafische vormgeving alleen bindend indien en voor zover deze door ZOOJOO grafische vormgeving uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.6. ZOOJOO grafische vormgeving is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
2.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze algemene voorwaarden.
2.8. Indien de opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ZOOJOO grafische vormgeving in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.9. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van ZOOJOO grafische vormgeving.
2.10. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3. Verplichtingen ZOOJOO grafische vormgeving

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert ZOOJOO grafische vormgeving dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. ZOOJOO grafische vormgeving heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3. ZOOJOO grafische vormgeving heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
3.4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft ZOOJOO grafische vormgeving het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is ZOOJOO grafische vormgeving niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
3.5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft ZOOJOO grafische vormgeving het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.6. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan ZOOJOO grafische vormgeving.
3.7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft ZOOJOO grafische vormgeving het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1. Het door Opdrachtgever aan ZOOJOO grafische vormgeving geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen ZOOJOO grafische vormgeving en opdrachtgever.
4.2. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan ZOOJOO grafische vormgeving, dat al het door opdrachtgever aan ZOOJOO grafische vormgeving verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door ZOOJOO grafische vormgeving te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.
5.2. ZOOJOO grafische vormgeving kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.3. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is ZOOJOO grafische vormgeving daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ZOOJOO grafische vormgeving anders aangeeft.
5.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht ZOOJOO grafische vormgeving niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5.5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van ZOOJOO grafische vormgeving zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3. Mochten er onverwacht verzendkosten i.v.m levering producten bijkomen, dan brengen wij dat in rekening.
6.4. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6.5. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van ZOOJOO grafische vormgeving.
6.6. Van alle bijkomende kosten zal ZOOJOO grafische vormgeving tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 7. Levertijd en uitvoertijd

7.1. Door ZOOJOO grafische vormgeving opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2. De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door de ZOOJOO grafische vormgeving opgegeven termijn.
7.3. Indien ZOOJOO grafische vormgeving gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan ZOOJOO grafische vormgeving heeft verstrekt.
7.4. Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever ZOOJOO grafische vormgeving schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij ZOOJOO grafische vormgeving alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
7.5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat ZOOJOO grafische vormgeving zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat ZOOJOO grafische vormgeving binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.
8.2. Indien ZOOJOO grafische vormgeving, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is ZOOJOO grafische vormgeving gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
8.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal ZOOJOO grafische vormgeving de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
8.4. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.5. Indien ZOOJOO grafische vormgeving bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is ZOOJOO grafische vormgeving gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
8.6. Indien ZOOJOO grafische vormgeving het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
8.7. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
– de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ZOOJOO grafische vormgeving rustende verplichting ingevolge de wet;
– de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
– ZOOJOO grafische vormgeving alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
– bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
8.8. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
8.9. ZOOJOO grafische vormgeving zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. ZOOJOO grafische vormgeving zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 9. Ontwerpen

9.1. De Opdrachtgever en ZOOJOO grafische vormgeving komen overeen dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het correct aanleveren van de inhoud en informatie voor het ontwerp.
9.2. De ZOOJOO grafische vormgeving ontwerpt en levert het ontwerp overeenkomstig de richtlijnen en wensen van de Opdrachtgever aan, tenzij anders overeenkomen.
9.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om inhoud en informatie aan te leveren indien de inhoud:
– in strijd is met de (inter)nationale wetgeving;
– een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
– discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
– een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
– illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.
9.4. Indien een van de bovenstaande situatie voor doen heeft ZOOJOO grafische vormgeving het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.
9.5. ZOOJOO grafische vormgeving legt de Opdrachtgever een aantal ontwerpvoorstellen voor. Van deze voorstellen mag de Opdrachtgever één ontwerp kiezen waarvan hij na betaling het eigendomsrecht verkrijgt. De andere ontwerpvoorstellen blijven eigendom van ZOOJOO grafische vormgeving.
9.6. De Opdrachtgever is gehouden het ontwerp op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen veertien dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde zit bij het tarief inbegrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht, tenzij de wijzigingen onevenredig veel tijd in beslag nemen. In dit geval heeft ZOOJOO grafische vormgeving het recht om de opdracht eenzijdig te annuleren.
9.7. De Opdrachtgever heeft niet het recht kosteloos wijzigingen door ZOOJOO grafische vormgeving aan het ontwerp te laten verrichten nadat het ontwerp definitief is gemaakt. Indien de Opdrachtgever na de opleveringen wijzigingen aan het ontwerp wil laten verrichten zal ZOOJOO grafische vormgeving kosten in rekening brengen.
9.8. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan ontworpen ontwerpen waarvoor niet betaald is of waarvan de opdracht is geannuleerd openbaar te maken of te verveelvoudigen.
9.9. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke publicatie ontwikkeld zal worden. ZOOJOO grafische vormgeving zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.
9.10. ZOOJOO grafische vormgeving is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en rechten

10.1. Zo lang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van ZOOJOO grafische vormgeving.
10.2. In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover ZOOJOO grafische vormgeving niet nakomt is ZOOJOO grafische vormgeving zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van ZOOJOO grafische vormgeving op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
10.3. ZOOJOO grafische vormgeving behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ZOOJOO grafische vormgeving heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
10.4. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan ZOOJOO grafische vormgeving.
10.5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.
10.6. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door ZOOJOO grafische vormgeving tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van ZOOJOO grafische vormgeving, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
10.7. ZOOJOO grafische vormgeving heeft de vrijheid om de naam van de opdrachtgever en, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit, promotie of anderszins.

Artikel 11. Ontwikkeling of onderhoud website

11.1. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen, wachtwoorden en de benodigde toegang tot het desbetreffende systeem, die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen en/of onderhoud van de website of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan ZOOJOO grafische vormgeving.
11.2. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft ZOOJOO grafische vormgeving het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
11.3. Indien de door de Opdrachtgever verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Opdrachtgever dat hij of zij beschikt over de vereiste licenties.
ZOOJOO grafische vormgeving zal trachten de Opdrachtgever zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.
11.4. Het testen en controleren is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en ZOOJOO grafische vormgeving. Na het testen, de controle en uw goedkeuring wordt het product opgeleverd.
11.5. De Opdrachtgever is gehouden het grafisch ontwerp op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen zeven dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde zit bij het tarief inbegrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
11.6. Indien de Opdrachtgever na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk.
11.7. De Opdrachtgever is gehouden de ontwikkelde en opgeleverde website op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen zeven dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde zit bij het tarief inbegrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. De Opdrachtgever mag in dit stadium uitsluitend feedback verschaffen over de techniek.
11.8. Indien de Opdrachtgever na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk.
11.9. ZOOJOO grafische vormgeving brengt voor meerwerk de door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens ZOOJOO grafische vormgeving over gaat tot meerwerk, zal de Opdrachtgever van tevoren op de hoogte worden gesteld.
11.10. Na de oplevering van de website en definitief akkoord van de Opdrachtgever, kan de Opdrachtgever met ZOOJOO grafische vormgeving een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Indien de Opdrachtgever na oplevering van de Website wenst dat er onderhoud wordt verricht aan de website, zal ZOOJOO grafische vormgeving hier aparte tarieven voor hanteren.
11.11. Indien er geen onderhoudsovereenkomst overeen is gekomen zal ZOOJOO grafische vormgeving na oplevering van de website de Opdrachtgever gedurende 30 dagen assisteren bij eventuele problemen of onduidelijkheden met betrekking tot het functioneren en gebruik van de website. Voor het oplossen van fouten in digitale bestanden en/of websites die na een periode van 30 dagen worden gerapporteerd geldt het gebruikelijke uurtarief. Fouten die door derden zijn veroorzaakt, kunnen door ZOOJOO grafische vormgeving hersteld worden tegen het gebruikelijke uurtarief.
11.12. Websites dienen na oplevering onderhouden te worden qua updates, thema’s en plug-ins.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

12.1 Opdrachtgever dient de door ZOOJOO grafische vormgeving uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Betalingen van de rekeningen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
12.2. Alle door ZOOJOO grafische vormgeving uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
12.3. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente van 2%, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
12.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
12.5. In bovenstaande gevallen heeft ZOOJOO grafische vormgeving voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van ZOOJOO grafische vormgeving vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
12.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
12.7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
12.8. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft ZOOJOO grafische vormgeving, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
12.9. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft ZOOJOO grafische vormgeving, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
12.10. Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft ZOOJOO grafische vormgeving pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat ZOOJOO grafische vormgeving de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
12.11. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. ZOOJOO grafische vormgeving aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
13.2. De totale aansprakelijkheid van ZOOJOO grafische vormgeving wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
13.3. ZOOJOO grafische vormgeving is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van ZOOJOO grafische vormgeving. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
– materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
– redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
– redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
– redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
13.4. Aansprakelijkheid van ZOOJOO grafische vormgeving voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.5. ZOOJOO grafische vormgeving is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
13.6. ZOOJOO grafische vormgeving is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
13.7. De aansprakelijkheid van ZOOJOO grafische vormgeving wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever ZOOJOO grafische vormgeving onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ZOOJOO grafische vormgeving ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ZOOJOO grafische vormgeving in staat is adequaat te reageren.
13.8. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor ZOOJOO grafische vormgeving aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan ZOOJOO grafische vormgeving te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
13.9. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens ZOOJOO grafische vormgeving vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
13.10. ZOOJOO grafische vormgeving is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ZOOJOO grafische vormgeving is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ZOOJOO grafische vormgeving kenbaar behoorde te zijn.
13.11. Opdrachtgever vrijwaart ZOOJOO grafische vormgeving voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ZOOJOO grafische vormgeving geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.
13.12. Voor alle vorderingen jegens ZOOJOO grafische vormgeving en de door ZOOJOO grafische vormgeving (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
13.13. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever ZOOJOO grafische vormgeving ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 14. Overmacht

14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat ZOOJOO grafische vormgeving door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ZOOJOO grafische vormgeving kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
14.2. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt ZOOJOO grafische vormgeving zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 15. Opschorting, ontbinding en privacy

15.1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft ZOOJOO grafische vormgeving het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is ZOOJOO grafische vormgeving bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is ZOOJOO grafische vormgeving bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst ZOOJOO grafische vormgeving omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
– de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
– de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
15.2. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ZOOJOO grafische vormgeving op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
15.3. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan ZOOJOO grafische vormgeving verstrekt, zal ZOOJOO grafische vormgeving zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
15.4. ZOOJOO grafische vormgeving mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
15.5. Het is ZOOJOO grafische vormgeving niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
15.6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak ZOOJOO grafische vormgeving gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en ZOOJOO grafische vormgeving zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ZOOJOO grafische vormgeving niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
15.7. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
15.8. De Wederpartij gaat akkoord dat ZOOJOO grafische vormgeving de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
15.9. ZOOJOO grafische vormgeving behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de Opdrachtgever ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
16.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 17. Wijzigingen AV

17.1. ZOOJOO grafische vormgeving behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website ZOOJOO grafische vormgeving of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
17.3. Indien opdrachtgever een aangekondigde wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
18.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.